do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadania Gminnej Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych:

Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i uzależnień dla osób uzależnionych, współuzależnionych , w tym:

 • dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie,
 • obsługa Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.

Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochronę przed przemocą w rodzinie:

 • przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcia terapią,
 • motywowanie i zobowiązanie do leczenia odwykowego,
 • kierowanie  do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
 • kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowanie wobec osób uzależnionych obowiązku poddania leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
 • kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
 • inicjowanie działań zmierzających do aktywizacji środowiska lokalnego, udzielanie   pomocy osobom z problemem alkoholowym  i problemami przemocy,
 • inicjowanie  i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemu uzależnień i przemocy w rodzinach,
 • organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.

Prowadzenie profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:

 • inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 • inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,
 • podejmowanie działań o charakterze  edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży oraz rodziców,
 • organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych aktywizujących środowisko lokalne (rodzinnych, sportowych, kulturalnych i artystycznych),
 • wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Podejmowanie działań na rzecz ograniczania dostępności do alkoholu:

 • prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
 • podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,
 • prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż.

Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:

 • organizacja i współorganizacja szkoleń, debat i innych działań profilaktycznych,
 • prowadzenie działań ochrony interdyscyplinarnej w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy.

Spożycie napojów alkoholowych w Polsce, po okresie intensywnego wzrostu w latach 1989–92 i po zahamowaniu tendencji wzrostowej w latach 1995–96, w drugiej połowie lat 90. ustabilizowało się na poziomie koło 7-8 litra 100% alkoholu na jednego mieszkańca (na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w latach 1989, 1992, 1993, 1995, 1998). W 2001 roku średnie spożycie, (według GUS) w przeliczeniu na jednego mieszkańca kształtowało się na poziomie około 6,25 litra 100% alkoholu, przy 6,7 litra w 2000 roku. Oznacza to zmniejszenie o 6,7% rejestrowanego spożycia w przeliczeniu na 100% alkohol na głowę mieszkańca. Przy założeniu, że 30% sprzedaży wyrobów spirytusowych i winnych dokonuje się poza obiegiem rejestrowanym, rzeczywiste rozmiary średniej konsumpcji w 2001 roku można oszacować na poziomie około 7,5 litra 100% alkoholu na jednego mieszkańca.

Nadużywanie alkoholu jest w Polsce znacznym problemem. Starając się temu przeciwdziałać, ustawodawca tworzył szereg przepisów mających na celu ochronę społeczeństwa przed negatywnym wpływem spożywania alkoholu. Już w 1959 r. uchwalono akt prawny mający ograniczać ten problem – ustawę o zwalczaniu alkoholizmu (Dz. U. Z 1959 r. Nr 69, poz. 434).

Obecnie obowiązującą, podstawową regulacją jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.:Dz. U. Z 2012 r., poz. 1356). Zgodnie z jej zapisami, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności zobowiązane do inicjowania działań, takich jak:

 • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psycho-społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
 • wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Ponadto, komisje podejmują czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 

Opracowanie - Przewodnicząca GKRPA

sierpień 2013 r.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service