do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj UWAGA!!! OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI

Informacja z dnia 18 lutego 2020

 
 
 
 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 6 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) nałożyła obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

Urząd Gminy w Nowym Mieście informuje, że w związku z podjęciem Uchwały Nr 121/XIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych  i ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 886) dokonano wyboru  metody od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Od dnia 01 marca 2020 roku będzie obowiązywała stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych, w sposób selektywny obowiązywać będzie podwyższona miesięczna stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 50,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym fakcie wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt Gminy Nowe Miasto określa w drodze decyzji, wyższą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których  nie dopełniono  obowiązku selektywnego  zbierania odpadów komunalnych.

Zwalnia się w części z opłaty właścicieli nieruchomości w wysokości 2,00 zł miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli właściciel nieruchomości złoży deklarację, w której oświadczy, że posiada kompostownik, wówczas nie może wystawić bioodpadów podczas zbiórki.

 

Obowiązek złożenia nowych deklaracji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wiąże się z koniecznością wypełnienia i złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie do dnia 13 marca 2020 roku. Do deklaracji  należy wpisać  liczbę osób faktycznie zamieszkałych (może być mniejsza lub większa niż liczba osób zameldowanych). Należy pamiętać, że w stosunku do każdej deklaracji Urząd Gminy Nowe Miasto będzie prowadzić czynności sprawdzające. Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje konieczność wszczęcia postępowania i ustalenia wysokości opłaty w drodze decyzji.

Nowe wzory deklaracji można pobrać ze strony internetowej www.ugnowemiasto.pl, zakładka: Utrzymanie czystości i porządku – Gospodarka odpadami lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście (sekretariat lub pokój nr 15 na I piętrze).

Deklaracje należy składać w terminie od dnia 19 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście – pokój nr 15 na I piętrze lub listownie na adres: ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto.

 

Terminy wnoszenia opłaty oraz numer rachunku bankowego nie ulegają zmianie.

Zmiana wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie, konieczne jest pobieranie takiej opłaty, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, do którego gmina została zobowiązana.

 

Link do wzoru deklaracji: http://www.ugnowemiasto.pl/file/download?id=11149 

 
 
 
 

Urząd Gminy Nowe Miasto

luty 2020

Referat Gopodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service