do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

Osoby, których dziecko urodziło się nieuleczalnie chore mogą od 1 stycznia 2017 r. starać się o nowe świadczenie. Jednorazowe świadczenie po urodzeniu dziecka to jeden z elementów PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” skierowanego do szczególnej grupy rodziców. Jest to wsparcie dla osób, u których dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, o ile powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, stwierdza w ZAŚWIADCZENIU lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa powyżej, przyznaje się, na to dziecko, JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE w wysokości 4 000 zł.

Oprócz ww. zaświadczenia, do wniosku należy dołączyć również zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniające do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód, i jest świadczeniem przyznawanym na wniosek tych osób.

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto (tymczasowa siedziba ośrodka znajduje się przy ul. Zielony Rynek 30) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

Oprócz ww. jednorazowego świadczenia wsparcie w ramach programu „Za życiem” jest realizowane przez:

 • zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,
 • zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,
 • zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych - na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 

Ponadto ww. wsparcie obejmuje także zapewnienie:

 • dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;
 • jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego;
 • innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

Oprócz jednorazowego świadczenia, o którym mowa powyżej, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście, każda kobieta w ciąży, posiadająca zaświadczenie, o którym mowa powyżej, i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia ASYSTENTA RODZINY, który:

 • na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w imieniu ww. osób sprawy w różnych instytucjach,
 • pomoże także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze,
 • udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 • udzieli wsparcia psychologicznego,
 • udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych,
 • udzieli pomocy prawnej,
 • będzie wspierał ww. osoby w realizacji codziennych obowiązków.

 

Ze wsparcia asystenta rodziny kobieta i jej rodzina może skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazi taką wolę W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Wsparcie ze strony państwa w ramach programu „Za życiem” zostało uregulowane w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem” (Dz.U. z 2020 r., poz. 1329, z późn. zm.).

 

 

Opracowanie:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

kwiecień, 2023

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service