do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Mieszkańcy,

Właścicieli nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków podlegają kontroli realizacji obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości co najmniej raz na dwa lata, zgodnie z planem kontroli, na podstawie z art. 6 ust. 5a i ust. 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na terenie Miasta  i Gminy rozpoczyna się cykl kontrolny od  października  2023 r. Kontrola polegać będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność opróżniania zbiorników bezodpływowych i odpowiadać ilości pobranej w analogicznym okresie wody.

W przypadku posiadania przydodowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać  o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie, gdyż zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli, podlega karze grzywny.

Wykaz przedsiębiorców, którzy mogą świadczyć ww. usługi dostępny jest pod linkiem: https://ugnowemiasto.pl/pl/wywoz-nieczystosci-plynnych-i-stalych .

 

Przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą NR 332/XLVIII/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. Rady Miejskiej w Nowym Mieście w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto zbiorniki bezodpływowe winny być opróżniane nie rzadziej niż raz na kwartał, a  osady ściekowe ze zbiorników przydomowych oczyszczalni nie rzadziej niż raz na rok.

Plan kontroli na IV kwartał 2023 r. - kontrola właścicieli nieruchomości w miejscowości Karolinowo i Nowe Miasto ul. Biwakowa, Pogodna, Polna.

 

Opracowanie:

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

październik, 2023

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service