do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj V Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Dnia 11 marca 2015 roku o godz.14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście odbyła się V Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.

 
 
 
 

W obradach uczestniczyło 15 radnych /stan rady - 15 radnych/.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady – Marek Caliński.

 

Radni podjęli  następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr 29/V/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.
  2. Uchwała Nr 30/V/2015 w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej na rok 2015.

Wprowadzono zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

  • zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę  - 1 219 003,00
  • zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  -     665 900,00 zł

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 13 278 034,00 zł w tym:

  • dochody bieżące w kwocie – 12 968 934,00 zł
  • dochody majątkowe w kwocie – 309 100,00 zł.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

  • zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 891 464,43
  • zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę –  1 338 361,43 zł,

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 16 587 666,00 zł w tym:

  • wydatki bieżące w kwocie – 12 572 572,03 ,
  • wydatki majątkowe w kwocie – 4 015 093,97 zł.

3. Uchwała Nr 31/V/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz      powiatu płońskiego.

Gmina Nowe Miasto  udziela pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na  dokończenie  inwestycji drogowej na terenie Gminy Nowe Miasto pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn”, jako partycypację w nakładach na wymienioną inwestycję
w kwocie 270 000,00 zł, oraz dodatkowe 100 000,00 zł. w związku z nie przekazanej dotacji  w roku 2014 na ww. zadanie. Nie wykonanie planu dotacji dla Starostwa Płońskiego spowodowane było nie wykonaniem planu dochodów budżetu gminy. Gmina Nowe Miasto nie otrzymała zaplanowanej pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej /sołtysom/ przysługuje dieta.

Przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych – sołtysom w Gminie Nowe Miasto przysługuje dieta w wysokości 80,00 zł miesięcznie. (słownie: osiemdziesiąt złotych).

Zryczałtowana kwota diety związana jest z wykonywaniem funkcji przewodniczącego jednostki pomocniczej. Stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w pracach Rady Gminy,  zaangażowanie w sprawy sołectwa, spotkania w Urzędzie Gminy.

5.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu soleckiego na rok 2016.

Rada Gminy nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Nowe Miasto na rok 2016.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 20/VI/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie przewiduje kadencyjnego trybu działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Wprowadzane zmiany mają charakter porządkowy i usprawniają pracę Zespołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2015 roku.

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 856 z późn.zm) zmieniony został art.11a, który zobowiązuje  Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, programu opieki na zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym  uchwalony został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie gminy  Nowe Miasto na 2015 rok.

Program był zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami oraz dzierżawców obwodów  łowieckich, działających na terenie Gminy Nowe Miasto.

 

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                   Marek Caliński

Sporządziła:

Agnieszka Jeglikowska - inspektor ds. obsługi rady gminy

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service