do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  W GMINIE NOWE MIASTO

 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr 119/XIII/2020 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto ogłoszona Dz. Urz. Woj. Maz.  w dniu 17 stycznia  2020 r. poz. 884

 
 
 
 

Uchwała Nr 120/XIII/2020 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy  Nowe Miasto w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz. Urz. Woj. Maz.  w dniu 17 stycznia  2020 r. poz. 885..

 
 
 
 

Uchwała Nr 121/XIII/2020 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty komunalnymi Dz. Urz. Woj. Maz.  w dniu 17 stycznia  2020 r. poz. 886.

 
 
 
 

Uchwała Nr 122/XIII/2020 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 17 stycznia  2020 r. poz. 883.

 
 
 
 

 Uchwała Nr 37/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu  2 kwietnia 2019 r. poz. 4214.

 
 
 
 

Uchwała Nr 106/XVI/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016 r.  w sprawie określenia  górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi    w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 17 czerwca 2016 r. poz. 5456

 
 
 
 

Uchwała Nr 138/XXV2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarnizwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Nowe Miasto  ogłoszona  Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 18 marca 2013 r. poz. 3252.

 
 
 
 

Uchwała Nr 139/XXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowe Miasto ogłoszona  Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 18 marca 2013 r. poz. 3253.

 
 
 
 

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Nowe Miasto

 
 
 
 

 

Urząd Gminy w Nowym Mieście informuję, że wszelkich informacji dotyczących gospodarki opadami komunalny można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –16.00 w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście - I piętro, pokój nr 15 lub telefonicznie:

23 6614935 – Alina Jasińska,

fax 23 6614923,

ajasinska@ugnowemiasto.pl

Referat Gopodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Kierownik referatu – Elżbieta Szymańska -  23 6614939

luty 2020 r.

 
 
 
 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
 
 
 

 

Informujemy, że "opłatę śmieciową" należy uiszczać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy.

Zapłaty należy dokonać w Banku Spółdzielczym Płońsk o/Nowe Miasto na konto     Nr 97 8230 0007 0203 5206 2000 0007 Gminy Nowe Miasto.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service