do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj To bardzo dobry rok dla Gminy Nowe Miasto

Gmina w roku 2019 pozyskała już 2 542 749,00 zł na dofinansowanie 10 zadań

 
 
 
 
 • dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Działanie 4.3: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1: Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wsparcie otrzyma 75 rodzin z terenu Gminy Nowe Miasto. Dofinansowanie dotyczy wymiany urządzeń grzewczych, montażu odnawialnych źródeł energii (OZE) z zakresu systemów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Mieszkańcy otrzymają wsparcie na poziomie 80%. Kwota dofinansowania wynosi 1 348 268,00 zł.
 • dofinansowanie na kwotę 63 500,00 zł w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej pod nazwą WIFI4EU. Gmina Nowe Miasto pozyskała dotację na zrealizowanie zadania polegającego na budowie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w gminie Nowe Miasto. Inicjatywa WiFi4EU wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu w przestrzeniach publicznych, takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w gminach w całej Europie. Na terenie Gminy Nowe Miasto zostanie wybudowanych 13 publicznych punktów dostępu do Internetu.
 • dofinansowanie na kwotę 10 000,00 zł w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019’’. Inicjatywa  pozwoli na wybudowanie na terenie Sołectwa Szczawin – Adamowo placu zabaw dla dzieci. Plac zabaw będzie bezpiecznym miejscem spotkań rodzinnych oraz urozmaici formy spędzania wolnego czasu.
 • dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto”. Kwota dofinansowania – 9 741, 00 zł.
 • dofinansowanie na realizację projektu „Aktywny w szkole – kreatywny w życiu” w ramach Osi priorytetowej: Edukacja dla rozwoju regionu, Działania: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania: Edukacja ogólna. Kwota dofinansowania – 364 748,00 zł. Zakres wsparcia obejmuje: zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności uczniów, zajęcia wyrównujące dla uczniów słabszych, wsparcie terapeutyczne, warsztatowe oraz ogólnorozwojowe, wsparcie dla nauczycieli potrzebujących szkoleń rozwijających kompetencje odpowiadające potrzebom edukacyjnym ich wychowanków, doposażenie bazy dydaktycznej poprzez: wyposażenie szkolnej pracowni matematyczno-przyrodniczej, wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy, w tym zakup pomocy do zajęć z robotyki, wyposażenie szkoły w sprzęt dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • dofinansowanie zadania pod nazwą: „Czyste powietrze w placówkach oświatowych z terenu Gminy Nowe Miasto” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”. W ramach zadania zakupiono 8 oczyszczaczy powietrza. Pięć z nich zostanie ustawionych w Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka w Nowym Mieście, a trzy w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście. Kwota dofinansowania – 18 240,00 zł.
 • dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Całkowity koszt realizacji projektu – 150 000,00 zł stanowiący 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 276 mieszkańców gminy, w dwóch tematach szkoleniowych: „Rodzic w internecie” oraz „Działam w sieciach społecznościowych”.
 • Gmina Nowe Miasto podpisała porozumienie z Województwem Mazowieckim, którego przedmiotem była wspólna organizacja przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pod nazwą VIII Jarmark Nowomiejski - od przeszłości do teraźniejszości. Kwota dofinansowania – 29 950,50 zł.
 • dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego na operację: „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę terenu przy ul. Główny Rynek w Nowym Mieście”. W ramach operacji w miejscu starej fontanny zostanie wybudowana nowa z bezpieczną nawierzchnią (stosowaną m.in. w parkach wodnych), wykonane zostaną elementy małej architektury, drogi manewrowe, miejsca postojowe, chodniki, oświetlenie z odnawialnego źródła energii słonecznej, nasadzenia dekoracyjne, zamontowana samoobsługowa stacja naprawy rowerów, podświetlenie LED drzew (energia pozyskana z paneli fotowoltaicznych). Zaplanowane są również zasilacze z wyjściem USB dla ładowania urządzeń elektronicznych. Kwota dofinansowania – 411 039,00 zł.
 • dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na operację: „Modernizacja boiska sportowego w Nowym Mieście”. W ramach operacji zostanie wykonane nowe ogrodzenie boiska oraz zakupione nowe kabiny dla zawodników. Wartość dofinansowania – 90 763,00 zł.
 • dofinansowanie zadania pod nazwą: „Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. W ramach zadania zakupionych zostanie 25 komputerów do pracowni komputerowej. Kwota dofinansowania – 46 500,00 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service