do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy w Nowym Mieście przypomina o przestrzeganiu terminów opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Zgodnie z Uchwałą Nr 128/XXIV/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2012 r., opłatę należy uiszczać bez wezwania na podstawie złożonej deklaracji, do dnia 15 każdego miesiąca, którego opłata  dotyczy, na konto Nr 72 8213 0008 2006 0802 8800 0012 Gminy Nowe Miasto lub w kasie Urzędu Gminy w Nowym Mieście ul. Apteczna 8, w godz. 8.00-16.00.

Brak terminowej wpłaty skutkować będzie m.in.:  

  • naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych,
  • wszczęciem procedury windykacyjnej i naliczeniem kosztów upomnień (koszt każdego upomnienia wynosi 11.60 zł),
  • wszczęciem procedury egzekucyjnej w trybie przepisów Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.).

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 18 kwietnia 2015 r. egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zajmuje się Naczelnik Urządu  Skarbowego , do którego należy ściąganie zaległości.

Prosimy o terminowe wpłaty, jeśli chcą Państwo uniknąć wizyty poborcy skarbowego, który przymusowo wyegzekwuje zaległość.

Informacje w sprawie deklaracji (zmiana miejsca zamieszkania, narodziny, zgon itp.) - Urząd Gminy pokój  nr 6, tel. 23 6614935.

Wyjaśnienia w sprawie księgowań dotyczących  wpłat za odpady komunalne – Urząd Gminy pokój nr 8, tel. 23 6614934

 

Nowe Miasto,  kwiecień 2016

Opracowanie: Alina Jasińska - Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service