do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od 01 października 2019 r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1622).  

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające należy złożyć wniosek. Wniosek można złożyć w każdej placówce ZUS (na formularzu ESUN) lubw każdej placówce KRUS (na formularzu KRUS SUE-1/10/2019)lub przesłać pocztą.

Do wniosku należy dołączyć:

-  orzeczenie o niezdolności do  samodzielnej egzystencji albo

-  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej

   egzystencji albo

-  orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do

   I grupy inwalidów(wydane przed 01 września 1997 r.)  albo

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym

    i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo

-  orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej

   egzystencji.

Jeżeli ww. orzeczenie znajduje się w dokumentacji emerytalno-rentowej –  nie trzeba go dołączać do wniosku.

Jeżeli nie masz orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (na formularzu OL-9 do ZUS, na formularzu KRUS N-14 do KRUS) oraz posiadaną dokumentację medyczną, mającą znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji.  Do składanych dokumentów można dołączyć posiadane orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł, jeżeli:

- osoba nie jest uprawniona do emerytury ani renty i innego świadczenia

  pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub

- osoba jest uprawniona do świadczeń, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza

  1100 zł.

Jeżeli osoba jest uprawniona do emerytury, renty lub innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych i łączna ich kwota brutto wynosi więcej niż 1100 zł a nie przekracza 1600 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących danej osobie świadczeń.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service