do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście  informuje, że jest jednostką organizacyjną gminy, wyznaczoną do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r. osobiście w siedzibie Ośrodka, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Emp@tia, e-PUAP, z platformy bankowości elektronicznej lub PUE ZUS).

Druki wniosków i załączników będą udostępniane w Ośrodku od 01 kwietnia 2016 r.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego albo opiekuna prawnego dziecka.

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie, prawo do świadczenia będzie ustalane od 1 kwietnia 2016 r. Ustalenie prawa i wypłata świadczenia w tym przypadku następuje  w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W przypadku złożenia wniosku w terminie po 1 lipca 2016 r, prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od miesiąca, w którym złożono wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia przyznawane będzie bez względu na osiągnięty dochód w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (jest nim jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia) przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł lub 1200 zł - jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. ustala się na podstawie dochodu rodziny osiągniętego w roku kalendarzowym (bazowym) 2014, z uwzględnieniem przepisów o utracie bądź uzyskaniu dochodu.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 1 października do 30 września roku następnego.  

 

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenie wychowawcze szczegółowo określa rozporządzenie Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 214):

1) w przypadku ubiegania się o prawo do świadczenia wychowawczego  na   drugie i kolejne dziecko niezbędne jest złożenie wniosku, który zawiera dane osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz i członków rodziny (w tym: imię, nazwisko, adres, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)

2) w przypadku ubiegania się o prawo do świadczenia wychowawczego na   pierwsze dziecko niezbędne jest złożenie dodatkowo:

  • dokumentów potwierdzających wysokość osiągniętych dochodów za 2014 rok (m.in. oświadczenia członków rodziny o dochodzie osiąganym z gospodarstwa rolnego, oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym o osiągniętym dochodzie, zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych bądź nakaz płatniczy, orzeczenie sądu zasądzające alimenty na rzecz osób w rodzinie, przekazy dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów i inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego);
  • dokumentów (w tym oświadczenia) potwierdzających utratę lub  uzyskanie dochodu w przypadku zmiany sytuacji dochodowej;
  • kopii orzeczeń o niepełnosprawności.

Ważne!

Osoby, które mają ustalone prawo do świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2015/2016 nie muszą składać dokumentów potwierdzających osiągane dochody.

W celu usprawnienia przepływu środków finansowych wskazane jest posiadanie przez wnioskodawcę rachunku bankowego i wskazanie go w składanym wniosku.

 

Pzydatny link http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service