do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie Placówki Terenowej KRUS w Płońsku

XIII OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE Kategoria: gospodarstwa indywidualne

 
 
 
 

Medialny patronat:

AGROmechanika, Agro News com.pl, AGRO SERWIS, TVP1, Zielony Sztandar

 

REGULAMIN

I. Cel Konkursu:

Promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

II. Organizatorzy:

 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 3. Państwowa Inspekcja Pracy
 4. Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

III. Uczestnicy i zgłoszenie udziału w Konkursie.

 1. Udział w Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
 2. Właściciele trzech najbezpieczniejszych gospodarstw wyłonieni w etapach regionalnych
  i wojewódzkich Konkursu nie mogą brać udziału w Konkursieprzez okres trzech kolejnych lat, a zdobywcy I miejsca w finale krajowym nie mogą uczestniczyć w kolejnych edycjach Konkursu BGR.
 3. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w najbliższej PlacówceTerenowej
  lub Oddziale Regionalnym KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015 r.
 4. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w PT i OR KRUS, w prasie, na stronie internetowej KRUS oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów i patronów medialnych.

IV. Kryteria oceny.

Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia. Komisje regionalna
i wojewódzka odnotowują zagrożenia w “Arkuszu oceny gospodarstwa” (załącznik nr 2 Regulaminu).

Przy ocenie brane są pod uwagę:

 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
 • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
 • stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
 • rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
 • estetyka gospodarstw.

V. Organizacja Konkursu.

 1. 1.      Postanowienia ogólne.
 • Konkurs ma charakter ogólnokrajowy, przebiega co najmniej w trzech etapach. Jego ogłoszenie następuje w styczniu 2015 roku. Za przebieg poszczególnych etapów odpowiedzialne są komisje konkursowe.
 • Komisję regionalną i wojewódzką powołuje dyrektor OR KRUS w porozumieniu
  z kierownikami PT i współorganizatorami.
 • Centralną Komisję Konkursową w porozumieniu z organizatorami powołuje Prezes KRUS. Komisja ta nadzoruje przebieg Konkursu, odpowiada za przeprowadzenie etapu krajowego i organizację finału.
 •  Komisje konkursowe etapu regionalnego i wojewódzkiego wizytują gospodarstwa, sporządzają protokóły z posiedzenia Komisji i przesyłają kopie do komisji konkursowej wyższego szczebla wraz z „Arkuszami oceny gospodarstw” i dokumentacją zdjęciową gospodarstw zwycięzców etapu.
 • Organizatorzy poszczególnych etapów Konkursu współuczestniczą w pokrywaniu kosztów organizacyjnych i zakupu nagród na zasadach uzgodnionych ze sobą. Organizatorzy mogą pozyskiwać środki finansowe i nagrody od sponsorów.
 • Placówki Terenowe / Oddziały Regionalne KRUS oraz Biuro Prewencji i Rehabilitacji Centrali Kasy pełnią odpowiednio rolę sekretariatów komisji  konkursowych
  i udostępniają swoje adresy do korespondencji związanej  z Konkursem.
 1. 2.       Rozstrzygnięcie Konkursu.
 • Etap regionalny Konkursu trwa od dnia jego ogłoszenia do 15 maja 2015 roku. Obejmuje zasięgiem obszar działania wyznaczony przez Dyrektora Oddziału Regionalnego. Liczba uczestników jest nieograniczona. Komisja Regionalna wyłania 3. laureatów i do 22 maja przekazuje dokumentację ich gospodarstw do Komisji Wojewódzkiej.
 • Etap wojewódzki Konkursu trwa do 19 czerwca 2015 roku. Uczestniczą w nim laureaci etapów regionalnych.
 • Komisja wojewódzka zapoznaje się z nadesłanymi “Arkuszami ocen gospodarstw”
  i dokumentacją zdjęciową. Przeprowadza wizytacje gospodarstw i ponownie ocenia gospodarstwa wg “Arkusza oceny gospodarstwa”. Wyłania zwycięzcę etapu wojewódzkiego Konkursu i przesyła do 24 czerwca do Centralnej Komisji Konkursowej “Arkusze oceny gospodarstwa” wraz z dokumentacją zdjęciową z etapu regionalnego i wojewódzkiego.
 • Centralna Komisja Konkursowa zapoznaje się z dokumentacją z etapu regionalnego
  i wojewódzkiego, w lipcu 2015 roku przeprowadza wizytacje 16. gospodarstw - zwycięzców etapów wojewódzkich Konkursu, a następnie w oparciu o własną  ocenę udokumentowaną zdjęciami wyłania zwycięzcę – właściciela/i najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju. Sporządza końcowy protokół z posiedzenia Centralnej Komisji Konkursowej.

3. Postanowienia końcowe.

 • Centralna Komisja Konkursowa określa miejsce i termin podsumowania Konkursu, sposób i termin ogłoszenia wyników oraz decyduje o przyznaniu nagród właścicielom gospodarstw uczestniczących w finale krajowym.
 • Warunkiem odbioru nagród przez laureatów wszystkich etapów jest uiszczenie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób przekazania nagród zostanie uzgodniony indywidualnie pomiędzy fundatorami nagród a laureatami.
 • Laureaci Konkursu zobowiązani są do osobistego uczestnictwa w finałach poszczególnych etapów Konkursu i pokrycia we własnym zakresie związanych z tym kosztów.
 • Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Centralna Komisja  Konkursowa, której decyzje są ostateczne.

 

 

Warszawa, styczeń 2015 roku.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service