do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nowe Miasto ogłasza nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu

 
 
 
 

1. Wymagania w zakresie kwalifikacji lub przygotowania zawodowego rzeczoznawców:

Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę mogą składać osoby, które:

  • posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
  • ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
  • posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
  • ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasowa szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub\
  • ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
  • mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Nowe Miasto.

 

2. Rzeczoznawców powołuje Wójt spośród osób, które złożyły wniosek o powołanie i spełniają wymagania kwalifikacyjne określone wyżej.

 
 
 
 

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
  • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym według wzoru znajdującego się poniżej (jeżeli dotyczy).
 
 
 
 

4. Wynagrodzenie:

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 200 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. nr. 142, poz. 1161) rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinne szacowania wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" Wynagrodzenie wypłacane jest przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

5. Termin składania wniosków:

Wnioski można składać do dnia 31.10.16 r. w Urzędzie Gminy Nowe Miasto w Sekretariacie w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 lub pocztą na adres ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto.

                                                                               Wójt Gminy

                                                                      /-/ Sławomir Zalewski

 

 

Opracowanie: Rafał Kawecki - Pomoc administracyjna

Nowe Miasto, 18 października 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service