do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Nabór wniosków PROW 2007-2013

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

 
 
 
 
 
 
 
 

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Przyjazne Mazowsze” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  • Małe projekty (limit dostępnych środków: 605 852,90 zł);
  • Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 2 035 611,00 zł);
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 256 525,00 zł);

I. Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 25 września 2013 r. do dnia 9 października 2013 r. do godz. 15:00.

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze LGD - Przyjazne Mazowsze przy ulicy H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku, w opisie celów operacji należy określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się operacja wymieniona we wniosku.

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD - Przyjazne Mazowsze www.lgdpm.pl Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się na stronie www.lgdpm.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD – Przyjazne Mazowsze.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.

  • zgodność z przynajmniej 1 celem zapisanym w LSR;
  • uzyskanie min. 30% możliwych do zdobycia punktów – 24 pkt przy działaniu Odnowa i rozwój wsi;
  • uzyskanie min. 30% możliwych do zdobycia punktów – 26 pkt. przy działaniu Małe Projektyp;
  • uzyskanie min. 30% możliwych do zdobycia punktów – 25pkt. przy działaniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.

Do wniosku wymagane jest dołączenie „Oświadczenia beneficjenta” dotyczącego przetwarzania i udostępniania danych oraz informacji dotyczących operacji. Wzór dokumentu dostępny jest na stronie www.lgdpm.pl

Pracownicy biura zapewniają bezpłatną pomoc przy wypełnieniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD - Przyjazne Mazowsze ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, tel. 23 661-31-61. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Informacja opracowana w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service