do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W wyniku rozstrzygnięcia „Przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Miasto”, w dniu 30 grudnia 2020 r. została podpisana  kolejna umowa z przedsiębiorcą. Wykonawcą w/w zadania wyłonionym w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk, które od dnia 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. będzie świadczyło usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Miasto tj.:

  • odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) - w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie w pozostałych miesiącach 1 raz w miesiącu;
  • odpadów segregowanych z podziałem na:

- papier i tektura - 1 raz w miesiącu;
- tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 1 raz w    miesiącu;
- szkło - 1 raz w miesiącu;
- bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie w pozostałych miesiącach 1 raz w miesiącu;

  • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon – 2 razy w roku;
  • odpadów niebezpiecznych tj.: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze itd. (wszystkie wymienione w obowiązującym katalogu odpadów w grupie odpadów 20) oraz zużytych akumulatorów – 2 razy w roku;
  • odpadów tekstyliów i odzieży - 2 razy w roku;
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 2 razy w roku;
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych, powstałych w wyniku drobnych prac remontowych - 2 razy roku.

Odbiór odpadów realizowany zgodnie z harmonogramem.
Dbajmy o przestrzeganie zasad poprawnej segregacji odpadów. Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne.                 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości dwukrotności stawki obowiązującej opłaty.

Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli nas wszystkich) bez konieczności podwyżki opłat i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów. Poziom ten został ustalony dla samorządów przez Ministra Środowiska – z każdym rokiem jest coraz wyższy i coraz trudniej będzie go nam wszystkim osiągnąć. Jeśli mieszkańcy nie wywiążą się z tego obowiązku, gmina będzie musiała zapłacić kary administracyjne nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Nie ulega zmianie stawka opłaty i terminy dokonywania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych, czyli bez wezwania w terminie do 15 dnia  każdego miesiąca.

 

 

styczeń 2021
Referat Gospodarki Komunalnej,
Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service