do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj INFORMACJA

o wynikach konsultacji społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał zmieniających statuty sołectw w Gminie Nowe Miasto

 
 
 
 

Przedmiotem konsultacji społecznych z mieszkańcami były projekty uchwał Rady Gminy zmieniające statuty sołectw Gminy Nowe Miasto, dotyczące wydłużenia kadencji sołtysów
z 4 lat do 5 lat, wynikający z art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).

Sołectwa:

Aleksandria – Popielżyn Dolny, Anielin - Belin, Czarnoty, Gawłowo, Gawłówek, Gościmin Wielki, Grabie, Gucin, Henrykowo, Janopole, Jurzyn - Modzele Bartłomieje, Jurzynek, Kadłubówka, Karolinowo, Kubice, Latonice, Miszewo B, Miszewo Wielkie, Nowe Miasto, Nowe Miasto – Folwark,  Nowosiółki, Przepitki, Rostki, Salomonka, Szczawin – Adamowo, Tomaszewo, Władysławowo, Wólka Szczawińska, Zakobiel, Zasonie, Zawady B, Zawady Stare, Żołędowo.   

Konsultacje społeczne są przeprowadzane w celu zasięgania opinii oraz pozyskania propozycji i uwag od mieszkańców w sprawach ważnych dla lokalnej społeczności. Wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dla organu gminy podejmującej rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób.

1. Termin przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje z mieszkańcami wsi przeprowadzono w okresie od 15 stycznia 2019 r. do 29 marca 2019 r. Celem konsultacji było zapoznanie się ze stanowiskiem mieszkańców Gminy Nowe Miasto w sprawie długości kadencji sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy.

2. Forma przeprowadzenia konsultacji:

Na stronie internetowej Gminy www.ugnowemiasto.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipnowemiasto.pl oraz w sołectwach zamieszczona została Uchwała Nr 81/XIV/2008 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektów statutów sołectw oraz treść § 35 Statutów Sołectw (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 113 z 2010 roku od poz. 2302 do 2334) z informacją Wójta Gminy Nowe Miasto w sprawie ogłoszonych konsultacji z mieszkańcami gminy oraz projekty uchwał Rady Gminy zmieniające statuty poszczególnych sołectw.

W trakcie trwania konsultacji opinię w przedmiocie zmian w statutach sołectw należało wyrazić poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego do zgłaszania uwag, opinii, wniosków dostępnego na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, przesłanie wypełnionego formularza droga listową na adres urzędu, wypełnienie formularza i wyrażenie opinii
na zebraniach z mieszkańcami w sołectwach.

3. Wyniki konsultacji:

Wójt Gminy przedstawił na zebraniach z mieszkańcami zakres proponowanych w statutach zmian. W trakcie trwania konsultacji opinie na piśmie wyrazili mieszkańcy wypełniając formularz na zebraniach wiejskich. Pozytywnie zaopiniowano w 33 sołectwach projekty uchwał zmieniające dotychczasowy zapis w statucie sołectwa, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7 ust. 1. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej trwa 5 lat i jest równa kadencji Rady Gminy”

oraz

„§ 12 ust. 1. Po upływie kadencji Rady Gminy, Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do dnia wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej”.

Innych uwag, opinii i wniosków nie zarejestrowano.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom, którzy wzięli udział w konsultacjach.

 

 

Otrzymują:                                                              Informację sporządziła:

  1. Wójt Gminy Nowe Miasto                                    Elżbieta Zalewska
  2. Przewodniczący Rady Gminy                                Sekretarz Gminy       

 

 

Nowe Miasto, 02.04.2019 r.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service