do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 13/III/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.
 • Uchwała Nr 14/III/2014 w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej na rok 2014.
 • Uchwała Nr 15/III/2014 zmieniająca Uchwałę Nr 223/XXXIX/2014 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Płońskiego.
 • Uchwała Nr 16/III/2014 zmieniająca Uchwałę Nr 230/XLII/2014 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 10 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Płońskiego.
 • Uchwała Nr 17/III/2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto na lata 2015 – 2025.
 • Uchwała budżetowa Gminy Nowe Miasto na rok 2015 Nr 18/III/2014.

 

BUDŻET GMINY NOWE MIASTO UCHWALONY

 1. Dochody w łącznej kwocie 13 831 137,00 zł, w tym:dochody bieżące w kwocie 13 094 153,00 zł,
 2. dochody majątkowe w kwocie 736 984,00 zł 

 

Wydatki w łącznej kwocie 17 140 769,00 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące w kwocie 12 553 783,92 zł,
 2. wydatki majątkowe w kwocie 4 586 985,08 zł

 

 • Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 309 632,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 3 309 632,00
 • Przychody budżetu w wysokości 190 368,00 zł (kredyty) przeznacza się na rozchody w wysokości 190 368,00zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki).
 • Przychody budżetu w wysokości 3 500 000,00 zł, rozchody w wysokości 190 368,00 zł.

 

 • Uchwała Nr 19/III/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
 • Uchwała Nr 20/III/2014 w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

 

Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Wynika to przede wszystkim z rozmiarów szkód alkoholowych oraz kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie z tego tytułu ponosi budżet państwa.

Działania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym i rozwiązywania ich powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony organów administracji rządowej i samorządowej.

Podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z 1982 r. wielokrotnie nowelizowana, oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomani z 2005 r. - nowelizowana.

Według art.4 I ust.2 cyt. Ustawy realizacja ww. zadań prowadzona jest w formie gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii uchwalonych corocznie przez Radę Gminy. Przedłożone programy są kontynuacją zadań realizowanych w Gminie Nowe Miasto z lat poprzednich oraz określają propozycje nowych zadań w zakresie zadań własnych obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu oraz związanych ze zjawiskiem przemocy.

W planie profilaktyki na 2015 rok zaplanowano środki mi. na dalsze funkcjonowanie punktu konsultacyjnego, który w dużym stopniu pomaga w rozwiązywaniu problemów w szkołach, rodzinach i w spoleczności lokalnej, udzielając rodzinom pomocy psychologicznej i psychospolecznej.

Gminne programy o których wyzej, zostały opracowane zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występujacymi na terenie gtminy.

 

 • Uchwała Nr 21/III/2014 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej  przy  Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

Wyznacza się Pana Sławomira Dariusza Zalewskiego – Wójta Gminy jako przedstawiciela Gminy Nowe Miasto do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku. Dotyczy nowej kadencji SPZ ZOZ na lata 2015 – 2019.

 • Uchwała Nr 22/III/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Nowe Miasto nieruchomości położonej w obrębie Jurzynek.

Dotyczy nieodpłatnego  nabycia działek stanowiących własność osób fizycznych na rzecz gminy Nowe Miasto na drogę gminną.

 • Uchwał Nr 23/III/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania.

Dotyczy zawarcia umowy użytkowania nieruchomości na rzecz województwa mazowieckiego, stanowiacej część działek o nr ewidencyjnym 427/3 i 427/5 położonych we wsi Nowe Miasto będących własnością gminy Nowe Miasto,  na okres do 31 grudnia 2035 roku  doziemnego rurociągu kablowego związanych z projektem „Internet dla Mazowsza”.

 • Uchwała Nr 24/III/2014 w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw na terenie gminy  Nowe Miasto.

W związku z zakończeniem kadencji sołtysów i rad sołeckich zarządza się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Nowe Miasto na okres kadencji 2015 – 2019. Uchwalono, że wybory Sołtysów i  Rad Sołeckich zostaną przeprowadzone w terminie od  7 stycznia do 6 marca 2015 roku.

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                       Marek Caliński

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service