do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wójtem Gminy Nowe Miasto jest Sławomir Dariusz Zalewski, wybrany w wyborach bezpośrednich w dniu 05 grudnia 2010 roku. Objęcie obowiązków przez Wójta nastąpiło z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania dnia 10 grudnia 2010 roku.

Wójt Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków

w Urzędzie Gminy Nowe Miasto pok. nr 4

w każdy poniedziałek miesiąca

w godzinach od 8.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 17.00

tel. (23) 661 49 24

e-mail: wojt@ugnowemiasto.pl

Wójt jest organem wykonawczym Gminy. Realizuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem. Jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W drodze zarządzenia Wójt nadaje urzędowi regulamin organizacyjny, określający organizację i zasady jego funkcjonowania.

Kompetencje i uprawnienia wójta:

Zgodnie z art. 26 Ustawy o samorządzie gminnym, organem wykonawczym gminy jest wójt. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.

Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.

W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 27) nie można łączyć funkcji wójta oraz jego zastępcy z:

 • funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
 • członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
 • zatrudnieniem w administracji rządowej,
 • mandatem posła lub senatora.

 

Wg art. 30 Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy. Do zadań wójta należy  w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 31 Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Wg art. 33 Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.Wójt wnioskuje do radnych o powołanie i odwołanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetowym.

Zgodnie z art. 60 za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:

 • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
 • emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
 • dokonywania wydatków budżetowych,
 • zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
 • dysponowania rezerwami budżetu gminy,
 • blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.


Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia (art. 90). Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

styczeń 2014 rok

Opracowanie: Sekretarz Gminy Elżbieta Zalewska

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service