jesień (3) jesień (5) jesień (7) jesień (2) jesień (6) jesień (5) jesień (9) jesień (3) jesień (1) jesień (10) jesień (8) wiosna wiosna wiosna 2013 (2) wiosna jesień (8) jesień (7)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XXXVII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Dnia 20 lutego 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Nowym Mieście odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.

 
 
 
 

W obradach uczestniczyło 15 radnych.

Obradom przewodniczył przewodniczący Rady Gminy – Marek Caliński

Radni podjęli następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Nowe Miasto na  rok 2014.

Wprowadzono zmiany w planie dochodów budżetu gminy :

  • zwiększono dochody o kwotę 964 492,26 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 17 842 632,44 zł w tym:

  • dochody bieżące w kwocie – 13 289 088,44 zł
  • dochody majątkowe w kwocie – 4 553 544,00 zł.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

  • zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę – 970 048,26 zł,
  • zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę – 5 556,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21 732 632,44 zł w tym:

  • wydatki bieżące w kwocie – 12 254 613,90 zł
  • wydatki majątkowe w kwocie – 9 378 018,54 zł.

3. Uchwała w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2015.

Decyzję w sprawie utworzenia funduszu podejmuje Rada Gminy do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. Podejmując uchwałę wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Na rok 2015 rada gminy nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego.

4.Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zgodnie z art.81 ust.1  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami organ stanowiący gminy może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

5. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowychdla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1ustawy o pomocy społecznej do wysokości 150% , jest przyjęcie przez gminę powyższej uchwały, na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150%, tj. do wysokości, do której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek,świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

6. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Podwyższenie określonych w  art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej   kryteriów dochodowych do 150% dla rodzin i osób korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  na lata 2014-2020 pozwoli na skierowanie tej formy pomocy do szerszej liczby świadczeniobiorców w gminie oraz pozwoli na pozyskanie dotacji celowej na realizację tej formy wsparcia.

7. Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy dzieciom w przedszkolach i uczniom w szkołach, gdy wyrażą chęć zjedzenia posiłku. Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez ustalania sytuacji dochodowej rodziny w trybie przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej

Program osłonowy w zakresie dożywiania daje dyrektorowi szkoły lub przedszkola możliwość udzielenia pomocy w formie posiłku dzieciom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w sytuacjach zdarzeń losowych czy ciężkiej, długotrwałej choroby członka rodziny, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie kwalifikuje do tego rodzaju pomocy.

 Możliwość szybkiego działania w sytuacji zauważenia problemu spełnia rolę środka zapobiegawczego w sytuacji niedożywienia dzieci i młodzieży, co czyni zasadnym przyjęcie niniejszej uchwały.

Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona ww. pomoc, nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby dzieci i uczniów z terenu gminy, dożywianych w szkołach i przedszkolach w poprzednim miesiącu kalendarzowym. W związku z tym, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku uczniom i dzieciom, wyrażającym chęć zjedzenia posiłku, przygotowuje listę uczniów i przekazuje ją właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka ośrodkowi pomocy społecznej.

8. Uchwała w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Nowe Miasto na rok 2014.

9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nowe Miasto na rok 2014.

 

Opracowanie:

Agnieszka Jeglikowska

Luty 2014

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service