do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W dniu 31 lipca 2014r. wszedł w życie Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna".

W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasie II, III i VI szkoły podstawowej, w klasie II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum,  w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasie III liceum plastycznego oraz w klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Pomoc zostanie udzielona w/w uczniom, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych    (Dz. U. z 2013r. poz. 1456, z późn. zm.).

W 2014 r. programem będą objęci także uczniowie:

  • słabowidzący
  • niesłyszący
  • słabosłyszący
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalych. Uczniowie niepełnosprawni,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód w rodzinie.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić od 175 zł do 770 zł.

Wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej należy składać od 15 sierpnia 2014 roku do 20 września 2014 roku do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Druki wniosków dostępne są w sekretariatach szkół.

Więcej informacji:

http://www.nowemiasto.edu.pl/wyprawkasz14.html

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service