do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw obowiązująca od 6 września 2019 r. wprowadza zmiany do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Znowelizowana ustawa:

  • Wprowadza obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Dotychczas właściciele nieruchomości mogli zdecydować, czy powstałe na ich posesji odpady  zbierane będą w sposób selektywny, czy nieselektywny. Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają możliwości dokonania wyboru sposobu gromadzenia odpadów. Ustawodawca zobowiązał właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów wyłącznie poprzez właściwą ich selekcję.

Wprowadzenie obowiązku zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób selektywny, czyli w podziale na 5 frakcji (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio, pozostałości z segregacji).

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali brak prowadzenia selektywnej zbiórki, będą zobowiązani do złożenia nowej deklaracji. Termin na złożenie nowych deklaracji będzie podany w późniejszym terminie po uprzednim podjęciu przez Radę Gminy Nowe Miasto stosownych uchwał.

  • Zmienia termin składania nowych deklaracji.

Właściciel nieruchomości pierwszą deklarację jest obowiązany złożyć  w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych - właściciel nieruchomości składa nową deklarację (np. zgony, urodzenia, przeprowadzka, zmiana właściciela nieruchomości itp.), w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

  • Nie daje możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny.

WYJĄTEK: właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą zobowiązanie z powodu śmierci mieszkańca w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

  • Wprowadza odpowiedzialność karną za niezłożenie deklaracji.

Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6 m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny” - na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowe Miasto: pokój nr 15 na I piętrze, tel. 23 661 49 35, e-mail: ajasinska@ugnowemiasto.pl

 

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Nowe Miasto, 4 listopada 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service