do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Nabór wniosków w ramach RPO WM

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 
 
 
 

w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi – Rekultywacja składowisk odpadów” w zakresie zamykania i rekultywacji istniejących składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/4.2/1/2013, przeznaczona jest kwota:1 500 000 EUR.

 Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym; podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd; podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, który jest dostępny na stronie internetowej www.mazowia.eu.

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty od 31 lipca 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków, w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 sierpnia 2013 roku o godz. 16.00.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – pierwszy kwartał 2014 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa będą opublikowane na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu.  

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków w siedzibie MJWPU (ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa) oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym MJWPU:
infolinia: 22 542 22 73, 22 542 22 77; e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service