do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia 1 stycznia 2017 roku weszła w życie zmiana ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach t. j. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z poźn. zm.). Od nowego roku osoby fizyczne(właściciele prywatnych posesji) mogą wyciąć znajdujące się na własnych gruntach krzewy i drzewa, bez konieczności uzyskania zgody Wójta, pod warunkiem, że wycinka nie jest związana z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 83f ustawy o ochronie przyrody  i ustawy o lasach nie jest wymagane pozwolenie na usunięcie:

  1. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obydwa warunki muszą być spełnione jednocześnie, żeby usunięcie drzew mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej. Ich spełnienie uprawnia do usunięcia drzew lub krzewów bez zezwolenie i w takiej sytuacji nie jest wymagane spełnienie dodatkowych przesłanek np. punktów 2-4.
  2. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

W pozostałych przypadkach:

3. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2

4. drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

  • 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

W przypadku gdy wycinka drzew ma związek z prowadzoną lub planowaną działalnością gospodarczą (np. w miejscu rosnących drzew planujemy budowę budynku usługowego) istnieje konieczność uzyskania stosownego zezwolenia od Wójta Gminy. Dotyczy to jednak drzew, których obwód mierzony na wysokości 130 cm przekracza 100 cm w przypadkach wymienionych w punkcie 4 podpunkt a) i 50 cm w przypadku pozostałych drzew.

Jeżeli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca wykorzystywane przez ptaki, wówczas wycinkę należy przeprowadzić poza okresem lęgowym tj. od 16 października do końca lutego.

Odstępstwa od obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów nie wyłączają stosowania odrębnych przepisów (np. dotyczących ochrony zabytków, obszarów chronionych, ochrony gatunkowej itp.), w tym konieczności uzyskiwania stosownych zezwoleń.

 

Opracowanie: Rafał Kawecki - Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Nowe Miasto, 16 lutego 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service