do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Informacja

w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 
 
 
 

 

Poziomy recyklingu jaki musi osiągnąć Gmina Nowe Miasto w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z póżn. zm). Zgodnie z zapisami art. 3b tej ustawy Gmina Nowe Miasto jest zobowiązana do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

 • w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie)- recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo
 • w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne)- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo

Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem Gminy Nowe Miasto jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • do dnia 16 lipca 2020r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

W 2012 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu  i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 11,46%;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - brak;
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – brak.

W 2013 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 • poziom recyklingu i  przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 18,8%;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – brak
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 23,45% .

W 2014 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu  i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 21, 15%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych -100 %
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 45,60%

W 2015 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu  i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 29, 18%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0%.

W 2016 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 22,40%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0%.

 

Zgodnie z określonymi wymaganiami Gmina Nowe Miasto wywiązała się z obowiązku narzuconego przedmiotowym rozporządzeniem osiągając wymagane poziomy.

Poziomy do osiągania w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczenia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobów obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów.

 

Opracowanie: Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Nowe Miasto, kwiecień 2017.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service