do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj INFORMACJA

Informacja w zakresie osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 
 
 
 

Poziomy recyklingu jaki musi osiągnąć Gmina Nowe Miasto w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z póżn. zm.). Zgodnie z zapisami art. 3b tej ustawy Gmina Nowe Miasto jest zobowiązana do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

 • w odniesieniu do frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;
 • w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne)- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem Gminy Nowe Miasto jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • do dnia 16 lipca 2020r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

W 2012 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu  i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 11,46%;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - brak;
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – brak.

W 2013 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 • poziom recyklingu i  przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 18,8%;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – brak
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 23,45% .

W 2014 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu  i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 21, 15%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych -100 %
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 45,60%

W 2015 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu  i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 29, 18%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0%.

W 2016 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 22,40%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0%.

W 2017 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 22,41%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 41,27%.

W 2018 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 30,14%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 90,52 %
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 7,23%.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku  innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016  r. poz. 2167) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) Gmina Nowe Miasto wywiązała się z obowiązku i osiągnęła wymagane poziomy.

 

Opracowanie: Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Nowe Miasto, kwiecień 2019 r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service